Privacy Statement

Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. De 1e penningmeester van de vereniging is, als beheerder van de ledenlijst, de functionaris gegevensbescherming. Deze is te bereiken via info@mbecv.nl

1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Bankrekeningnummer

2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. WEBSITE
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging respecteert en beschermt uw privacy. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u deze – www.mbecvnl – kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Opname in de ledenadministratie
2. Controleren de juiste toepassing van de ledenkorting
3. Het afhandelen van een offerte, factuur en betaling
4. Verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en eventueel nieuwsbrieven. Grondslag voor al deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging) tussen zit.

6. GEBRUIKTE PROGRAMMA’S
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
1. Excel database voor het opslaan van de eerder genoemde ledengegevens
2. Word – middels een samenvoeg functie worden sjabloonbrieven in Word gekoppeld aan naam en adresgegevens uit het eerder genoemde Excel bestand

7. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging verstrekt aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Geboortejaren en geslachtsgegevens worden periodiek gedeeld met een actuaris om de dekkingsgraad van de ledenvoordeel te kunnen beoordelen. Demografische gegevens (leeftijd en geslacht) worden gedeeld met koepelorganisatie Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen (F.K.B.) dit in het kader van een wettelijk verplichting van F.K.B.

9. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging gebruikt geen technische en functionele cookies en analytische cookies die een inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mbecv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. HOE WIJ PERSOONGEGEVENS BEVEILIGEN.
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging via info@mbecv.nl

Medemblik, 24 mei 2018.