Ledeninformatie

Algemene Ledenvergadering 2022

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 20 april 2022.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 2019 (geen vergadering in 2020 & 2021 – corona)
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie + kiezen nieuwe leden
 7. Bestuur: aftredend en herkiesbaar dhr. B. Hoekstra, voor de vacature ontstaan na aftreden dhr. C. Geusebroek wordt door het bestuur voorgedragen mevr. A. Bijlstra-Tijsseling
 8. Vaststellen contributie – voorstel: handhaven op €12
 9. Vaststellen ledenvergoeding – voorstel: verhogen van €800 naar €900
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Komt u naar de vergadering dan stellen wij een aanmelding op prijs – svp mailen naar info@mbecv.nl of ( 544323